Poznański Portal Matematyczny

Odpowiedzi i szkice rozwiązań dla szkół ponadgimnazjalnych (edycja 2017)

4.12.2017

Wyznaczyć liczbę dwucyfrową, którą tworzą dwie ostatnie cyfry liczby \(3^{3^{3^{3^3}}}\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 87

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Zachodzi kongruencja
\[3^{3^3} = 3^{27} = 3\cdot9^{13} \equiv 3 \pmod4,\]
więc \(3^{3^3} = 4m+3\) dla pewnego \(m\in\mathbb{N}\). Wobec tego
\[3^{3^{3^3}} = 3^{4m+3} = 81^m\cdot27 \equiv 7 \pmod{20},\]
czyli \(3^{3^{3^3}} = 20n+7\) dla pewnego \(n\in\mathbb{N}\). Można obliczyć, że \(3^{20}\equiv1\pmod{100}\), więc
\[3^{3^{3^{3^3}}} = 3^{20n+7} \equiv 3^7 = 2187 \equiv 87 \pmod{100}.\]

5.12.2017

Dane są punkty \(A=(-1,-1)\) i \(B=(1,2)\). Punkt \(C\) o obu współrzędnych ze zbioru \(\{1,2,\ldots,100\}\), chcemy tak dobrać, by pole trójkąta \(ABC\) wynosiło \(1\). Na ile sposobów można to zrobić?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 67

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Aby pole trójkąta \(ABC\) wynosiło \(1\), punkt \(C\) musi leżeć na jednej z prostych:
\[\ell_1: y=\frac32x+\frac32, \qquad \ell_2: y=\frac32x-\frac12.\]
W obu przypadkach liczba \(y\) jest całkowita gdy \(x\) jest nieparzysta. Warunek \(1\le y\le100\) jest spełniony dla pierwszej prostej gdy \(1 \le x \le 65\frac23\), co daje \(x\in\{1,3,5,\ldots,65\}\). W przypadku drugiej prostej otrzymamy \(x\in\{1,3,5,\ldots,67\}\).

6.12.2017

Ile liczb naturalnych \(d\), spełniających nierówności \(1\lt d\lt 1000\), posiada następującą cechę podzielności: liczba \(n\) dzieli się przez \(d\) wtedy i tylko wtedy, gdy liczba utworzona z jej trzech ostatnich cyfr dzieli się przez \(d\)?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 14

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Przypuśćmy, że \(d\) jest liczbą o zadanej cesze podzielności. Weźmy taką liczbę naturalną \(k\), że \(kd\ge1000\gt (k-1)d\). Wówczas mamy \(d\mid kd-1000\), ale \(0\le kd-1000\lt d\), więc \(kd=1000\). To dowodzi, że \(d\mid 1000\). Jest jasne, że wszystkie dzielniki tysiąca posiadają opisaną w zadaniu cechę, a jest ich, nie licząc \(1\) i \(1000\), czternaście.

7.12.2017

Dla ilu liczb rzeczywistych \(a\) układ równań
\[\left\{\begin{array}{ll} 2y & = x^2-a \\ 2x & = y^2-a \end{array}\right.\]
spełniają dokładnie trzy pary \((x,y)\) liczb rzeczywistych?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 1

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Odejmując stronami równania, otrzymamy \((x-y)(x+y+2)=0\), co daje \(y=x\) lub \(y=-x-2\). Dalej stosując metodę podstawiania, otrzymamy następujące pary \((x,y)\):
\[\left(1+\sqrt{a+1},\;1+\sqrt{a+1}\right), \qquad
\left(1-\sqrt{a+1},\;1-\sqrt{a+1}\right),\]
\[\left(-1+\sqrt{a-3},\;-1-\sqrt{a-3}\right), \qquad
\left(-1-\sqrt{a-3},\;-1+\sqrt{a-3}\right).\]
Warunkiem koniecznym istnienia co najmniej trzech rozwiązań jest \(a\ge3\). Dla \(a=3\) mamy dokładnie trzy rozwiązania, a dla \(a\gt 3\) powyższe cztery pary są różne.

8.12.2017

Podaj miarę (w stopniach) największego takiego kąta \(\alpha\), że dla dowolnych punktów \(A\), \(B\) i \(C\) leżących kolejno na wykresie funkcji \(y=2^x\) zachodzi nierówność \(\angle ABC \gt \alpha\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 90

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Narysujmy proste \(\ell_x\parallel OX\) oraz \(\ell_y\parallel OY\) przecinające się w punkcie \(B\). Ponieważ funkcja \(y=2^x\) jest rosnąca, punkt \(A\) leży poniżej prostej \(\ell_x\) i na lewo od \(\ell_y\), natomiast punkt \(C\) leży powyżej \(\ell_x\) i na prawo od \(\ell_y\). Z tego wynika, że \(|\angle ABC|\gt 90^\circ\). Udowodnimy, że liczby \(90\) nie można zastąpić tu większą. W tym celu rozważmy punkty \(A=(a,2^a)\), \(B=(0,1)\), \(C=(c,2^c)\) i \(D=(-1,1)\) przy \(a\to-\infty\) i \(c\to\infty\). Wówczas
\[\tan|\angle ABD| = \frac{1-2^a}{|a|} \lt \frac1{|a|}\to0,\]
\[\tan|\angle YBC| = \frac{b}{2^b-1} \to 0.\]
Z tego wynika, że \(|\angle ABD|, |\angle YBC| \to0\), więc \(|\angle ABC| \to 90^\circ\).

9.12.2017

Wiedząc, że
\[(ax^3+bx^2+cx+d)^3 = x^9 + 3x^8 – 6x^7 + ex^6 + fx^5 + gx^4 + hx^3 – 42x^2 – 36x – 8,\]
obliczyć \(a+b+c+d\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 61

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \(P(x)=ax^3+bx^2+cx+d\) oraz \(Q(x)=P(x)^3\). Z równości
\[(ax^3+bx^2+cx+d)^3 = a^3x^9 + 3a^2bx^8 + \ldots + 3cd^2x + d^3\]
otrzymujemy \(a^3=1\), \(3a^2b=3\), \(3cd^2=-36\) i \(d^3=-8\), z czego obliczamy \(a=1\), \(b=1\), \(c=-3\), \(d=-2\). Dalej
\[P(1) = -3, \qquad Q(1) = e+f+g+h-88.\]
Wiadomo, że \(Q(1)=P(1)^3\), z czego \(e+f+g+h=-27+88=61\). W oryginalnym sformułowaniu zadania był błąd, zadanie nie było uwzględniane przy tworzeniu rankingu.

10.12.2017

Dla ilu liczb pierwszych \(p\neq2,5\) ułamek \(\frac1p\) jest okresowy z okresem nie dłuższym niż \(6\)?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 8

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Ze względu na równość
\[\overline{0,\!(a_1a_2\ldots a_n)} = \frac{\overline{a_1a_2\ldots a_n}}{10^n-1},\]
szukane liczby pierwsze dzielą przynajmniej jedną z liczb: \(9,99,\ldots,999999\). Zadanie sprowadza się więc do rozłożania ich na czynniki pierwsze. Szukane liczby to:
\[3, 7, 11, 13, 37, 41, 101, 271.\]

11.12.2017

Punkty \(P\) i \(Q\) leżą na bokach odpowiednio \(BC\) i \(CA\) trójkąta ostrokątnego \(ABC\). Punkty \(A\), \(B\), \(P\) i \(Q\) leżą na jednym okręgu a okrąg opisany na trójkącie \(CPQ\) przechodzi przez punkt \(K\) przecięcia się odcinków \(AP\) i \(BQ\). Wyznaczyć najmniejszą możliwą miarę kąta pomiędzy prostymi \(AB\) i \(CK\) w stopniach.

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 90

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Zachodzą równości \(|\angle PAQ|=|\angle PBQ|\) oraz \(|\angle APB|=|\angle AQB|\), gdyż są to kąty wpisane, oparte na odpowiednich łukach. Trójkąty \(AKQ\) i \(BKP\) są więc podobne, co daje równość ich kątów zewnętrznych \(|\angle CPK| = |\angle CQK|\). Te kąty sumują się do \(180^\circ\), gdyż czworokąt \(CPKQ\) jest wpisany w okrąg. Zatem obydwa muszą być proste. Z tego wynika, że \(K\) jest punktem przecięcia się wysokości trójkąta \(ABC\), czyli \(CK \bot AB\).

12.12.2017

Ustawiamy na szachownicy \(8\times8\) gońce w taki sposób, żeby żadne dwa się nie atakowały, a ponadto żadne dwa nie mogą stać na sąsiednich polach (mających wspólny bok). Jaka jest największa możliwa liczba gońców, którą można w ten sposób rozmieścić?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 13

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Na każdej z jedenastu linii:
\[A6-C8,\; A5-D8,\; \ldots,\; A1-H8,\; B1-H7,\; \ldots,\; F1-H3\]
mieści się jeden goniec, a na pozostałych sześciu polach można ustawić najwyżej dwa. Zatem nie jest możliwe ustawienie więcej niż \(13\) gonców. Jest to optymalne oszacowanie, gdyż zgodnie z warunkami można ustawić gońce na polach:
\[C1, E1, G1, A2, H3, A4, E5, H5, A6, H7, A8, D8, F8.\]

13.12.2017

Ile liczb z przedziału \([1,10)\) spełnia równanie \(\{x\}=\{x^2\}\), gdzie \(\{x\}\) oznacza część ułamkową liczby \(x\)?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 110

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Zapiszmy \(x=n+\varepsilon\), gdzie \(\{x\}=\varepsilon\in[0,1)\) i \(n\in\{1,2,\ldots,9\}\). Wówczas otrzymamy równanie
\[\varepsilon = 2n\varepsilon+\varepsilon^2 – k\]
dla pewnego \(k\in\{0,1,\ldots,2n-1\}\). To równanie ma dwa rozwiązania. Jedynym jego dodatnim rozwiązaniem jest\[\varepsilon = \frac{-2n+1+\sqrt{(2n-1)^2+4k}}{2} \in[0,1) \text{ dla } k=0,1,\ldots,2n-1,\]
co można sprawdzić prostym rachunkiem. Podsumowując, przy ustalonym \(n\) mamy po jednym rozwiązaniu dla \(k=0,1,\ldots,2n-1\), czyli \(2n\) rozwiązań. Szukana liczba rozwiązań wynosi więc \(2+4+6+\ldots+20=110\).

14.12.2017

Zbiór wartości wyrażenia
\[\frac{\sin2\alpha+\sin2\beta+\sin2\gamma}{\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma} \quad\text{dla }\alpha,\beta,\gamma\in\left(0,\frac12\pi\right)\]
jest przedziałem \((0,M)\). Wyznaczyć \(M\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 2

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Dane wyrażenie jest równe
\[2\cdot\frac{\sin\alpha\cos\alpha+\sin\beta\cos\beta+\sin\gamma\cos\gamma}{\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma} \le 2\max\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\} \lt 2.\]
Wartość tego wyrażenia może być dowolnie bliska \(2\), gdyż dla \(\alpha=\beta=\gamma\) wynosi ono \(2\cos\alpha\), co dąży do \(2\) dla \(\alpha\to0\).

15.12.2017

Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(|AB|=5\), \(|BC|=4\) i \(|CA|=3\). okrąg \(o_1\) o promieniu \(r\) jest styczny do odcinków \(AB\) i \(AC\). Okrąg \(o_2\), również o promieniu \(r\), jest styczny do odcinków \(AB\) i \(BC\) oraz do okręgu \(o_1\). Wyznaczyć \(r\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 0,714

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \([\mathcal{F}]\) oznacza pole figury \(\mathcal{F}\). Przez \(P\) i \(Q\) oznaczmy odpowiednio środki \(o_1\) i \(o_2\). Wówczas
\[[ABC] = [APQB] + [APC] + [BQC] + [CPQ],\]
a po obliczeniu pól i pomnożeniu obustronym przez \(2\) otrzymamy
\[12 = (5+2r)r + 3r + 4r + 2r\left(\frac{12}5-r\right).\]
Rozwiązaniem tego równania jest \(r=\frac57\).

16.12.2017

Maszyna losuje najpierw liczbę \(p\) z przedziału \([0,1]\) z rozkładem jednostajnym, a następnie wyświetla liczbę \(1\) z prawdopodobieństwem \(p\), a liczbę zero z prawdopodobieństwem \(1-p\). Maszyna w pewnej próbie wyświetliła \(1\). Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w tej próbie było \(p\gt \frac12\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 0,75

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Rozważmy sytuację równoważną danej: maszyna losuje dwie liczby \(p,q\in[0,1]\) z rozkładem jednostajnym i wyświetla \(1\) jeśli \(q\lt p\), w przeciwnym razie wyświetla \(0\). Mamy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że \(p\gt \frac12\) (zdarzenie \(A\)), pod warunkiem, że \(q\lt p\) (zdarzenie \(B\)). Parę \((p,q)\) możemy utożsamić z pewnym punktem na płaszczyźnie, na kwadracie \([0,1]\times[0,1]\). Prawdopodobieństwa różnych zdarzeń są wówczas proporcjonalne do pól odpowiadających im obszarów. Zgodnie ze wzorem na prawdopodobieństwo warunkowe musimy obliczyć \(\frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{3/8}{1/2} = \frac34\).

17.12.2017

W każdym wierzchołku \(20\)-kąta foremnego umieszczono liczbę naturalną dodatnią, wszystkie są różne. Każde dwie liczby odpowiadające sąsiednim wierzchołką mają tę własność, że jedna z nich dzieli drugą. Niech \(M\) oznacza największą z tych liczb. Wyznaczyć najmniejszą możliwą wartość \(M\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 24

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Warunki spełniają kolejno umieszczone liczby
\[1, 11, 22, 2, 14, 7, 21, 3, 15, 5, 10, 20, 4, 16, 8, 24, 12, 6, 18, 9.\]
Gdyby \(M\lt 24\), to pewnemu wierzchołkowi trzeba by było przypisać jedną z liczb: \(13\), \(17\), \(19\), \(23\). Taka liczba musiałaby sąsiadować z przynajmniej jedną swoją wielokrotnością, co jest niemożliwe, bo one przekraczają \(24\).

18.12.2017

Niech \(K\), \(L\), \(M\), \(N\) będą odpowiednio środkami boków \(AB\), \(BC\), \(CA\), \(AD\) kwadratu \(ABCD\). Wyznacz pole części wspólnej trójkątów \(ABM\), \(BCN\), \(CDK\) i \(DAL\), jeśli \(|AB|=10\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 16,667

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Proste \(AM\), \(BN\), \(CK\) i \(DL\) wyznaczają kwadrat \(\mathcal{K}\) o boku długości \(2\sqrt5\). Niech odcinek \(CK\) przecina \(BN\) w punkcie \(P\), \(BM\) w punkcie \(Q\) i \(DL\) w punkcie \(R\), Przez \(S\) oznaczmy punkt przecięcia \(BM\) i \(DL\). Figura \(\mathcal{F}\), której pole trzeba obliczyć, powstaje poprzez odcięcie od kwadratu \(\mathcal{K}\) czterech trójkątów przystających do \(\triangle QRS\). \\
Ponieważ \(Q\) jest środkiem odcinka \(CK\), łatwo obliczamy \(|RQ|=\frac12\sqrt5\). Z podobieństwa trójkątów \(QRS\) i \(QPB\) otrzymujemy \(|RS|=\frac{|QR|\cdot|BP|}{|PQ|} = \frac23\sqrt5\). Zatem pole trójkąta \(QRS\) wynosi \(\frac56\), a pole figury \(\mathcal{F}\) jest równe \(20-4\cdot\frac56=16\frac23\).

19.12.2017

Niech \(f(x)=ax^2+bx+c\) będzie trójmianem kwadratowym, spełniającym nierówność \(|f(x)|\le1\) dla \(|x|\le1\). Wyznaczyć największą możliwą wartość wyrażenia \(|a|+|b|+|c|\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 3

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Trójmian \(f(x)=2x^2-1\) spełnia żądaną własność oraz \(|2|+|0|+|-1|=3\). Wykażamy, że jeśli \(|a|+|b|+|c|\gt 3\), to \(|f(x)|\gt 1\) dla pewnego \(x\in[-1,1]\). Ze względu na symetrie względem osi \(OX\) i \(OY\), możemy założyć, że \(a\gt 0\) i \(b\ge0\). Mamy wówczas \(a+b+|c|\gt 3\). Ponadto \(f(1)=a+b+c \gt 3+c-|c|\). Jeśli \(c\ge0\), to \(f(1)\gt 3\), zatem załóżmy dalej, że \(c\lt 0\). Wówczas \(f(1)\gt 3-2|c|\) oraz \(|f(0)|=|c|\), z czego wynika, że \(f(1)+2|f(0)|\gt 3\), czyli albo \(|f(1)|\ge f(1)\gt 1\), albo \(|f(0)|\gt 1\).

20.12.2017

Ciąg \((a_1,a_2,\ldots,a_{10})\) ma wszystkie wyrazy w zbiorze \(\{0,1,2\}\), a ponadto wśród każdych czterech kolejnych jego wyrazów znajdują się przynajmniej dwie różne liczby. Ile jest takich ciągów?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 48384

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \(L_n\) oznacza liczbę takich ciągów \(n\)-elementowych; nas interesuje \(L_{10}\). Łatwo obliczyć \(L_1=3\), \(L_2=9\) i \(L_3=27\). Wyznaczymy teraz \(L_n\) w zależności \(L_{n-1}\), \(L_{n-2}\) i \(L_{n-3}\). Rozważmy trzy przypadki: ciąg \(n\)-elementowy może mieć na końcu jeden, dwa lub trzy równe wyrazy, poprzedzone innym wyrazem. Te wyrazy możemy dołożyć do krótszego ciągu na dwa sposoby, bo muszą być różne od jego ostatniego wyrazu. To daje wzór
\[L_n = 2(L_{n-1}+L_{n-2}+L_{n-3}) \quad\text{dla }n\ge4.\]
Stosując ten wzór możemy kolejno obliczyć \(L_4=78\), \(L_5=228\), \(L_6=666\), \(L_7=1944\), \(L_8=5676\), \(L_9=16572\) i \(L_{10}=48384\).

21.12.2017

Wielościan wypukły ma \(2017\) wierzchołków. Jego siatka jest pewnym wielokątem. Ile najwięcej boków może mieć ten wielokąt?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 4032

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \(k\) oznacza liczbę krawędzi, zaś \(s\) liczbę ścian tego wielościanu. Krawędzie podzielimy na dwa rodzaje: zewnętrzne, znajdujące się brzegu siatki i pozostałe — wewnętrzne. Oznaczmy ich liczby odpowiednio przez \(k_z\) i \(k_w\). Każda zewnętrzna kwawędź została rozcięta, więc liczba \(b\) boków siatki spełnia nierówność \(b\le 2k_z\). Krawędzie wewnętrzne dzielą siatkę na \(s\) ścian, zatem \(k_w=s-1\). Na mocy wzoru Eulera mamy
\[s+2017=k+2=k_z+k_w+2 \ge \frac12b+s-1+2,\]
co daje \(b\le4032\). Ta wartość jest osiągalna, na przykład dla ostrosłupa prawidłowego o podstawie \(2016\)-kąta.

22.12.2017

Liczby rzeczywiste \(a_0,a_1,a_2,\ldots,a_{100}\) spełniają warunki: \(a_0=1\), \(|a_1|\le1\), \(a_{100}=0\) oraz
\[a_{n+1}=2a_1a_n-a_{n-1} \quad\text{dla } n=1,2,\ldots,99.\]
Wyznaczyć \(|a_{50}|\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 0,707

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Podstawmy \(a_1=\cos\alpha\). Udowodnimy przez indukcję o głębokości \(2\), że \(a_n=\cos n\alpha\). Dla \(n=0\) i dla \(n=1\) stwierdzenie to jest prawdziwe. Na mocy wzoru rekurencyjnego, założenia indukcyjnego i wreszcie wzoru na iloczyn cosinusów, mamy
\[a_{n+1} = 2a_na_1-a_{n-1} = 2\cos(n\alpha)\cos\alpha-\cos(n\alpha-\alpha) = \cos(n\alpha+\alpha),\]
co kończy krok indukcyjny. Z równości \(a_{100}=0\) mamy \(\cos100\alpha=0\), czyli \(\alpha=\frac{2k+1}{200}\pi\). Wobec tego
\[a_{50}=\cos\frac{2k+1}{4}\pi = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}.\]

23.12.2017

W szkole językowej, do której uczęszcza łącznie \(360\) uczniów, naucza się dziesięciu języków obcych. Każdy student uczy się przynajmniej jednego z nich. Wiadomo, że każdego z tych języków uczy się \(40\) słuchaczy, każdych dwóch języków uczy się dokładnie jeden słuchacz, a żaden nie uczy się czterech języków i więcej. Ilu słuchaczy uczy się dokładnie trzech języków?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 5

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \(x_1\), \(x_2\) i \(x_3\) będą liczbami studentów uczących się dokładnie jednego, dwóch i odpowiednio trzech języków. Nazwijmy ich pojedynczymi, podwójnymi i potrójnymi studentami. Należy rozwiązać układ równań
\[\left\{\begin{array}{ll} x_1+x_2+x_3 & = 360 \\ x_1+2x_2+3x_3 & = 400 \\ x_2+3x_3 & = 45. \end{array}\right.\]
Pierwsze równanie jest oczywiste. Aby uzasadnić drugie, zauważmy, że licząc słuchaczy każdego języka z osobna, policzymy dwa razy podwójnych i trzy razy potrójnych studentów. Trzecia równość wynika z tego, że każdych dwóch języków uczy się dokładnie jeden słuchacz. Podwójny student odpowiada jednej, a potrójny — trzem parom języków, a takich par (nieuporządkowanych) jest \(\binom{10}2=45\). \\
Rozwiązaniem tego układu są liczby \(x_1=325\), \(x_2=30\) i \(x_3=5\).

24.12.2017

Liczby rzeczywiste \(x \ge y \ge z \ge 0\) spełniają równości
\[x+y+z=2, \qquad x^2+y^2+z^2=3.\]
Wyznaczyć największą możliwą wartość różnicy \(x-z\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 1,826

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Zachodzi równość
\[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2 = 3(x^2+y^2+z^2)-(x+y+z)^2 = 5.\]
Niech \(x=y+a\) i \(z=y-b\). Mamy wówczas
\[5 = a^2+b^2+(a+b)^2 \ge \frac32(a+b)^2,\]
co daje \(x-z=a+b\le\sqrt{\frac{10}3}\). Równość jest możliwa, na przykład dla \(x=\frac23+\sqrt{\frac56}\), \(y=\frac23\), \(z=\frac23-\sqrt{\frac56}\).

Do góry