Poznański Portal Matematyczny

Odpowiedzi i szkice rozwiązań dla szkół gimnazjalnych (edycja 2017)

4.12.2017

Ze zbioru \(\{100,101,102,\ldots,2017,2017\}\) wybrano \(n\) różnych liczb. Pierwsza z wybranych liczb jest dzielnikiem drugiej, druga jest dzielnikiem trzeciej, trzecia czwartej i tak dalej. Jaka jest największa możliwa wartość \(n\)?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 5

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Możemy w ten sposób wybrać pięć liczb \(100,200,400,800,1600\). Wykażemy, że nie da się więcej. Oznaczmy wybrane liczby przez \(a_1,a_2,\ldots,a_n\). Z warunków zadania wynika, że \(a_{i+1}\ge2a_i\) dla \(i=1,2,\ldots,n-1\). Zatem \(\frac{a_n}{a_1}\ge2^{n-1}\). Z drugiej strony \(\frac{a_n}{a_1}\le\frac{2017}{100}<2^5\), zatem \(n\le5\).

5.12.2017

Na szachownicy \(8\times8\) umieszczamy piony w taki sposób, żeby żadne dwa nie sąsiadowały po skosie (były na polach mających dokładnie jeden wspólny wierzchołek). Jaką największą liczbę pionów można w ten sposób umieścić na szachownicy?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 32

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Możemy umieścić \(32\) piony, ustawiając je w co drugiej kolumnie. Więcej się nie da: w każdym kwadracie \(2\times2\) mieszczą się najwyżej dwa takie piony, a szachownicę \(8\times8\) można podzielić na \(16\) takich kwadratów.

6.12.2017

Na łące uwiązano byka dwoma powrozami o długości \(10\)m do palików odległych od siebie o \(10\)m. Obliczyć pole powierzchni tej części łąki, na której może przebywać byk. Wynik podać w metrach kwadratowych.

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 122,837

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Jest to część wspólna dwóch kół o promieniu \(10\)m, których środki są w odległości \(10\)m. Szukane pole jest równe
\[2\cdot\frac13\pi\cdot10^2-2\cdot100^2\cdot\frac{\sqrt3}4 \approx 122,\!837.\]

7.12.2017

Rzucając dwukrotnie sześcienną kostką do gry i zapisując wyniki, otrzymujemy liczbę dwucyfrową. Obliczyć prawdopodobieństwo, że ta liczba dzieli się przez \(4\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 0,25

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Jest \(36\) możliwych, jednakowo prawdopodobnych wyników. Jeśli cyfrą dziesiątek jest \(1\), \(3\) lub \(5\), to aby liczba dzieliła się przez \(4\), cyfrą jedności musi być \(2\) lub \(6\). Jeśli cyfrą dziesiątek jest \(2\), \(4\) lub \(6\), to cyfrą jedności musi być \(4\). To daje \(9\) liczb podzielnych przez \(4\), więc szukane prawdopodobieństwo wynosi \(\frac{9}{36}=\frac14\).

8.12.2017

Pięciokąt \(ABCDE\) jest foremny. Punkt \(P\) jest środkiem odcinka \(DE\). Wyznaczyć miarę kąta \(ABP\) w stopniach.

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 54

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Prosta \(BP\) jest osią symetrii tego pięciokąta, zatem \(|\angle ABP| = \frac12|\angle ABC| = \frac12\cdot108^\circ = 54^\circ\).

9.12.2017

Liczby rzeczywiste \(a,b,\ldots,h\) spełniają równości
\[ab=3, \quad bc=4, \quad cd=5, \quad de=6, \quad ef=8, \quad fg=10, \quad gh=12.\]
Wyznaczyć \(ah\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 6

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: \(ah = \frac{ab\cdot cd\cdot ef \cdot gh}{bc \cdot de \cdot fg} = \frac{3\cdot5\cdot8\cdot12}{4\cdot6\cdot10} = 6\).

10.12.2017

Na prostokątnej szachownicy o wymiarach \(200\times300\) pól narysowano przekątną. Ile pól przecina ta przekątna? (Wszystkie pola są kwadratami. Pole uznajemy za przecięte, jeśli przekątna dzieli je na dwie figury o niezerowym polu.)

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 400

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Umieśćmy szachownicę w układzie współrzędnych. Niech \((0,0)\) i \((200,300)\) będą przeciwległymi narożnikami szachownicy, a jednocześnie końcami narysowanej przekątnej. Zauważmy, że przekątna przechodzi przez punkty \((0,0)\), \((2,3)\), \((4,6)\), \((6,9)\) i tak dalej. Wobec tego możemy ją podzielić na \(100\) segmentów, każdy od \((2k,3k)\) do \((2(k+1),3(k+1))\) dla \(k=0,1,2,\ldots,99\). Nietrudno policzyć, że na każdym segmencie przekątna przecina \(4\) pola.

11.12.2017

Przekątne trapezu \(ABCD\) o podstawach \(AB\) i \(CD\) przecinają się w punkcie \(P\). Pola trójkątów \(ABP\) i \(CDP\) wynoszą odpowiednio \(24\) i \(6\). Wyznaczyć pole trapezu \(ABCD\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 54

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \(s\) oznacza pole trójkąta \(ADP\). Zachodzą równości
\[\frac{s}{6} = \frac{|AP|}{|CP|} = \frac{|BP|}{|PD|} = \frac{24}{s}.\]
Pierwsza i ostatnia jest konsekwencją faktu, że przy równych wysokościach trójkątów stosunek ich pól jest równy stosunkowi długości podstaw, a druga — twierdzenia Talesa. Stąd otrzymujemy \(s=12\). Analogicznie dowodzimy, że pole trójkąta \(BCP\) również wynosi \(12\). Zatem pole trapezu \(ABCD\) jest równe \(24+6+12+12 = 54\).

12.12.2017

Liczby rzeczywiste \(x\) i \(y\) spełniają nierówności
\[x+3y\ge7, \qquad 2x+y\ge4.\] Wyznaczyć najmniejszą możliwą wartość \(x+y\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 3

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Mnożąc drugą nierówność przez \(2\) i dodając do pierwszej, otrzymamy \(5x+5y\ge15\), co daje \(x+y\ge3\). Wartość ta jest osiągalna dla \(x=1\) i \(y=2\).

13.12.2017

Dany jest kwadrat \(ABCD\) o boku długości \(10\). Punkt \(P\) jest środkiem odcinka \(BC\), a punkt \(Q\) środkiem odcinka \(CD\). Odcinki \(AQ\) i \(DP\) przecinają się w punkcie \(R\). Oblicz pole czworokąta \(ABPR\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 55

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Niech \([\mathcal{F}]\) oznacza pole figury \(\mathcal{F}\). Trójkąty \(ADQ\) i \(DCP\) są przystające (bkb). Trójkąt \(DRQ\) jest do nich podobny (kkk) w skali
\[s=\frac{|DQ|}{|AQ|} = \frac{5}{\sqrt{5^2+10^2}} = \frac1{\sqrt5}.\]
Zatem \([ADQ]=[DCP]=\frac12\cdot5\cdot10=25\), więc \([DRQ]=25s^2=5\). Wreszcie
\[[ABPR] = [ABCD] – [DCP] – ([ADQ]-[DRQ]) = 55.\]

14.12.2017

Wymnóżmy nawiasy i dokonajmy redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu
\[(a+b)(a+2b)(a+3b)\ldots(a+10b).\]
Jaki współczynnik otrzymamy przy \(a^9b\)?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 55

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Wyraz \(a^9b\) pojawia się w iloczynach
\[a\cdot a\cdot\ldots\cdot a \cdot kb \cdot a\cdot a \cdot\ldots\cdot a \quad \text{dla } k=1,2,\ldots,10.\]
Stąd szukany współczynnik wynosi \(1+2+\ldots+10=55\).

15.12.2017

Punkt \(P\) leży na boku \(BC\) trójkąta \(ABC\), ponadto \(|\angle APC|=|\angle BAC|\). Znając \(|BP|=9\) i \(|CP|=3\) wyznaczyć \(|AC|\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 6

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Trójkąty \(ABC\) i \(PAC\) są podobne (kkk), więc \(\frac{|BC|}{|AC|}=\frac{|AC|}{|CP|}\), czyli \(\frac{9+3}{|AC|}=\frac{|AC|}{3}\). Stąd otrzymujemy \(|AC|^2=36\), zatem \(|AC|=6\).

16.12.2017

Ile liczb naturalnych \(n\) spełnia jednocześnie równości
\[\texttt{NWD}(36,120,n)=4 \qquad \text{i} \qquad \texttt{NWW}(36,120,n)=2520?\]

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 3

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Mamy \(4=\texttt{NWD}(36,120,n)=\texttt{NWD}(12,n)\), z czego wynika, że \(n\) dzieli się przez \(4\), ale nie dzieli się przez \(3\). Niech \(n=4k\). Dalej
\[2520=\texttt{NWW}(36,120,n) = \texttt{NWW}(360,4k) = 4\cdot\texttt{NWW}(90,k) = 36\cdot\texttt{NWW}(10,k),\]
ponieważ \(k\) nie dzieli się przez \(3\). Stąd \(\texttt{NWW}(10,k)=70\), więc \(k\) jest jedną z liczb: \(7\), \(14\), \(70\). To daje \(n=28\) lub \(n=56\) lub \(n=280\). Bezpośrednio sprawdzamy, że te trzy liczby spełniają dane równości.

17.12.2017

Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(|BC|=8\) i \(|CA|=6\). Punkty \(P\), \(Q\), \(R\) leżą odpowiednio na odcinkach \(BC\), \(CA\) i \(AB\), przy czym czworokąt \(CPRQ\) jest kwadratem. Wyznaczyć pole tego kwadratu.

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 11,755

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Czworokąt \(CPRQ\) jest kwadratem, więc kąt \(ACB\) jest prosty. Niech \(x\) będzie długością boku tego kwadratu. Trójkąty \(ABC\) i \(RBP\) są podobne (kkk), zatem \(\frac{|BP|}{|PR|}=\frac{|BC|}{|CA|}\), czyli \(\frac{8-x}{x}=\frac86\). Rozwiązujemy równanie \(6(8-x)=8x\), z którego otrzymujamy \(x=\frac{24}7\). Szukane pole wynosi \(x^2=11\frac{37}{49}\).

18.12.2017

Ile cyfr w zapisie dziesiętnym ma liczba
\[{\underbrace{333\ldots33}_{2017\text{ trójek}}}^3?\]

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 6050

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Zachodzą następujące nierówności:
\[10^{6049} \le 27\cdot10^{6048} = (3\cdot10^{2016})^3 \le {\underbrace{333\ldots33}_{2017\text{ trójek}}}^3 \le \left(\frac{10^{2017}}3\right)^3 = \frac{10^{6051}}{27} \le \frac{10^{6051}}{10} = 10^{6050},\]
zatem ta liczba ma \(6050\) cyfr.

19.12.2017

Dany jest trójkąt \(ABC\), w którym \(|\angle A|=30^\circ\) i \(|\angle B|=40^\circ\). Okrąg o środku w punkcie \(C\) przecina odcinek \(AC\) w punkcie \(P\), odcinek \(BC\) w punkcie \(Q\) oraz prostą \(AC\) w punkcie \(R\) różnym od \(P\). Wyznaczyć miarę kąta ostrego pomiędzy prostymi \(AB\) i \(QR\), w stopniach.

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 85

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Mamy \(|\angle C| = 180^\circ – |\angle A| – |\angle B| = 110^\circ\). Z twierdzenia o kącie środkowym i wpisanym \(|\angle PRQ| = \frac12|\angle PCQ| = 55^\circ\). Zatem \(|\angle ASR| = 180^\circ – |\angle A| – |\angle ARS| = 95^\circ\), czyli proste \(AB\) i \(QR\) przecinają się pod kątem ostrym \(180^\circ-95^\circ=85^\circ\).

20.12.2017

Różne liczby rzeczywiste \(x,y\neq1\) spełniają równość
\[\left|\frac{x+1}{x-1}\right| = \left|\frac{y+1}{y-1}\right|.\]
Wyznaczyć najmniejszą możliwą wartość iloczynu \(xy\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 1

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Mnożąc obydwie strony danej równości przez \(|(x-1)(y-1)|\) i porządkując, otrzymamy \(|xy-x+y-1| = |xy+x-y-1|\), zatem
\[xy-x+y-1 = xy+x-y-1 \qquad\text{lub}\qquad xy-x+y-1 = -(xy+x-y-1).\]
Pierwsza równość prowadzi do \(x=y\), co jest sprzeczne z treścią zadania. Z drugiej równości otrzymujemy \(xy=1\).

21.12.2017

Dany jest czworościan \(ABCD\) o objętości \(1\). Wybrano takie punkty \(P\) i \(Q\), że \(C\) jest środkiem odcinka \(AP\), zaś \(D\) jest środkiem odcinka \(BQ\). Wyznaczyć objętość czworościanu \(ABPQ\).

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 4

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Czworościan \(ABPD\) ma objętość równą \(2\), gdyż pole trójkąta \(ABP\) jest dwa razy większe od pola trójkąta \(ABC\), a wielościany \(ABCD\) i \(ABPD\) mają tę samą wysokość opuszczoną z wierzchołka \(D\). Czworościany \(ABPQ\) i \(ABPD\) mają tę samą wysokość opuszczoną z wierzchołka \(P\), a pole trójkąta \(ABQ\) jest dwa razy większe od pola trójkąta \(ABD\), więc objętość czworościanu \(ABPQ\) jest dwa razy większa od objętości czworościanu \(ABPD\).

22.12.2017

Ile spośród liczb \(1,2,\ldots,2017\) można zapisać w postaci \(a^n\), w której \(a\ge1\) i \(n\ge 1\) są liczbami naturalnymi?

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 56

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Każda liczba w postaci \(a^n\) z zadania może być zapisana w postabi \(b^p\), gdzie \(b\) jest liczbą naturalną, a \(p\) jest liczbą pierwszą. Jest tak dlatego, że każda liczba naturalna \(n\ge 1\) posiada jakiś dzielnik pierwszy \(p\) i możemy zapisać \(n=pm\), co daje \(a^n = (a^m)^p\). W takim razie szukanymi liczbami są kwadraty, sześciany oraz piąte i siódme potęgi. Wyższe wykładniki nie pojawią się, gdyż \(a^{11}\ge2^{11}=2048\ge 2017\). Kwadratów jest \(44\) (od \(1^2\) do \(44^2\); \(45^2=2025\) to już za dużo). Sześcianów jest \(12\), ale trzy z nich są jednocześnie kwadratami: \(1\), \(64\) i \(729\), więc doliczamy \(9\). Piątych potęg są cztery, ale dwie z nich: \(1\) i \(1024\) to kwadraty, więc doliczamy dwie. Siódme potęgi są dwie, ale jedna z nich to \(1\), więc doliczamy jedną. W sumie wyszło \(44+9+2+1=56\) liczb.

23.12.2017

Wyznaczyć
\[\texttt{NWD}\left(2\underbrace{111\ldots11}_{2017\text{ jedynek}}28, \quad 2\underbrace{1111\ldots11}_{2018\text{ jedynek}}28\right)\]

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 152

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Oznaczmy te liczby odpowiednio przez \(a\) i \(b\), zaś ich największy wspólny dzielnik przez \(d\). Liczba \(d\) jest dzielnikiem liczby
\[10a-b = 2\underbrace{111\ldots11}_{2017\text{ jedynek}}280 – 2\underbrace{111\ldots11}_{2017\text{ jedynek}}128 = 152.\]
Aby wykazać, że liczby \(a\) i \(b\) dzielą się przez \(152\), zauważmy, że
\[2\underbrace{111\ldots11}_{n\text{ jedynek}}28 = 19\cdot \underbrace{1111\ldots11}_{n+1\text{ jedynek}}2 = 152\cdot13\underbrace{88\ldots8}_{n-2\text{ ósemki}}9.\]

24.12.2017

Ile jest par \((x,y)\) liczb całkowitych spełniających równanie
\[x^2(y+1)-y^2(x+1)=1?\]

Pokaż odpowiedź

Odpowiedź: 4

Pokaż szkic rozwiązania

Szkic rozwiązania: Równanie to jest równoważne równaniu \((x-y)(xy+x+y)=1\). Z tego, ponieważ \(x\) i \(y\) są całkowite, otrzymujemy
\[\left\{\begin{array}{ll} x-y & = 1 \\ xy+x+y & = 1\end{array}\right. \qquad \text{lub} \qquad \left\{\begin{array}{ll} x-y & = -1 \\ xy+x+y & = -1\end{array}\right.\]
Odejmując równania stronami otrzymujemy w każdym z tych przypadków \(xy+2y=0\), równoważnie \(y(x+2)=0\), czyli \(y=0\) lub \(x=-2\). Jeśli \(y=0\), to w pierwszym przypadku otrzymamy \(x=1\), a w drugim \(x=-1\). Natomiast dla \(x=-2\) w pierwszym przypadku otrzymamy \(y=-3\), a w drugim \(y=-1\). Bezpośrednio sprawdzamy, że cztery otrzymane pary \((x,y)\):
\[(1,0), \qquad (-1,0), \qquad (-2,-3), \qquad (-2,-1)\]
spełniają początkowe równanie.

Do góry